Životní prostředí

Společnost POLDI s.r.o. při své výrobní činnosti striktně dodržuje závazky plynoucí z platné ekologické legislativy i všechny související normy.

Základní dokument – IPPC

Integrovaná prevence (IPPC)
Na společnost POLDI s.r.o. se vztahuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Integrované povolení společnost získala v listopadu roku 2006 a v souladu se zákonem je tak oprávněna provozovat výrobní činnost i po 30. říjnu 2007. Povolení zpřísňuje některé ekologické ukazatele při provozu společnosti oproti dosud platné legislativě a obsahuje plán opatření a modernizací ke snižování dopadu výroby na životní prostředí.

IPPC zahrnuje mimo jiné:
Emisní limity
Hluk
Odpady
Chemické látky
Voda
Závady – údržba

Nákup surovin
Účelné a hospodárné využívání surovin určených pro výrobu a pro údržbu je pečlivě sledováno managementem firmy. Pro nákup komodit společnost stanovila zvláštní pravidla zaměřená na kvalitu výrobků a šetrnost k životnímu prostředí – výběr je podřízen těmto vlastnostem a s ohledem na ekonomiku provozu. Vyžadována jsou prohlášení o shodě, bezpečnostní listy a další výrobní dokumentace.

Ochrana ovzduší

Všechny provozované výrobní agregáty jsou jakožto zdroje znečišťování ovzduší udržovány, seřizovány a modernizovány tak, aby hluboko podkračovaly povolené emisní limity. Vypouštění znečišťujících látek je v souladu se zákonem ověřováno autorizovanými měřeními. Na pecních agregátech jsou každoročně měřeny základní znečišťující látky – tuhé emise, oxid uhličitý a oxidy dusíku. Jednou za tři roky jsou v souladu s platnou legislativou měřeny další látky.

Druh emise

Limit

Plnění

Procento plnění emisních limitů

tuhé emise

30 mg/ m3

3,6 - 6 mg/ m3

20 %

oxid uhelnatý - CO

1000 mg/ m3

132 mg/ m3

13,2 %

oxidy dusíku vyjádřené jako NO2

400 mg/ m3

4,7 mg/ m3

1,2 %

arsen - As

2,0 mg/ m3

0,000 026 mg/ m3

0,0013 %

kadmium - Cd

0,2 mg/ m3

0,002 78 mg/ m3

1,4 %

olovo - Pb

5,0 mg/ m3

0,014 9 mg/ m3

0,3 %

rtuť - Hg

0,2 mg/ m3

0,000 031 mg/ m3

0,02 %

poklycyklické aromatické uhlovodíky - PAH

0,2 mg/ m3

0,000 76 mg/ m3

0,4 %

polychlorované dibenzodioxiny – PCDD a dibenzofurany - PCDF

0,1 n g TEQ/m3

0,010 8 ngTEQ/m3

10,8 %

polychlorované bifenyly - PCB

0,2 mgTEQ/m3

0,000 62 mgTEQ/m3

0,3 %

Provoz agregátů se řídí schváleným provozním řádem.

Odpadové hospodářství
Při nakládání s odpady se společnost POLDI s.r.o. řídí schváleným plánem odpadového hospodářství a vnitřním prováděcím předpisem pro nakládání s odpady. Neustále hledáme další cesty k minimalizaci výskytu odpadů a možnosti jejich dalšího využití. Provádíme výběrová řízení pro účelné a ekonomicky výhodné předávání odpadů k jejich zneškodnění.

Vodní hospodářství
Společnost plní limity znečištění kanalizačních vod. Postupně dochází k rekonstrukci chladících zařízení jednotlivých agregátů a ke snižování spotřeby vody a jejího znečišťování. Pro nakládání s látkami nebezpečnými vodám máme zpracován havarijní plán.

Nakládání s obaly
POLDI s.r.o. je zapojena do systému nakládání s obaly EKOKOM.