Laboratoře POLDI s.r.o.

Hlavní funkcí laboratoří Poldi s.r.o. je vstupní a výstupní kontrola. Metalurgické výrobky a vstupní suroviny jsou kontrolovány pomocí běžně užívaných kontrolních metod. Kvalita výrobků je hodnocena z hlediska chemického složení, mechanických vlastností a mikrostruktury.

Chemická laboratoř provádí rozbory ferroslitin a kovů určených jako vsázka do pece. Dále zajišťuje provádění chemických rozborů ocelí a slitin podle potřeb ocelárny, komplexní rozbory hotových taveb, zjišťuje obsahy plynů, důležitých prvků a delta feritu v ocelích.
Chemická laboratoř k výše zmíněným analýzám využívá následující zařízení:

  • spektrometr SPEKTRO,
  • spektrometr ARL,
  • feritometr,
  • analyzátor LECO CS-244,
  • analyzátor LECO CS-225,
  • analyzátor LECO RH-404

 

Pro zefektivnění kontroly vstupních surovin (ocelového odpadu a přísad) byl v roce 2006 zakoupen ruční rentgenový analyzátor. NITON XLt je velice výkonný, přenosný, ruční přístroj pro stanovení složení měřených vzorků rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF). Tento analyzátor je použitelný pro ověřování materiálu zahrnující aplikace od třídění kovového šrotu až po pozitivní materiálovou identifikaci. Jedná se o podpůrnou činnost procesů nakupování, výroby oceli, kování, tepelného zpracování a dokončující výroby.

S analyzátorem pracuje pouze zkušená obsluha, která prošla důkladným školením. Obsluha zodpovídá za přesnost a správnost měření.

Zakoupením tohoto přístroje získaly laboratoře další kontrolní a zkušební prvek, jehož plně využívají při zjišťování kvality materiálu na všech úrovních výroby oceli.

 

 

NITON XLt


Metalografická laboratoř
hodnotí mikrostrukturu oceli podle různých mezinárodních norem. Zjišťuje rozložení karbidů (řádkovitost, karbidickou pruhovitost, vycezeniny), stupeň znečištění nekovovými vměstky a velikost austenitického zrna.
Mikrostruktura ocelí je pozorována světelným mikroskopem ZEISS a vyhodnocována obrazovým analyzátorem DHS.

Mechanická zkušebna provádí zkoušky tahem (Rp, Rm, A, Z) za normální teploty, zkoušky tvrdosti podle Brinella a Rockwella (HBW, HRC) a zkoušky rázem v ohybu za normální teploty.
Mechanická zkušebna disponuje těmito přístroji:

  • trhací stroj Zwick/Roell LR150Lloyd,
  • Charpyho kladivo 300J,
  • univerzální tvrdoměr EMCOTEST M4U 075.


Měření přístrojem NITON XLt

.